hds-logo-site.png

За нас

Heat Development Solutions е консултантска компания в сферата Обучение и развитие на хората в организациите, основана през 2003г. Нашата мисия е да помагаме на клиентите си да превърнат своя човешки капитал в конкурентно предимство. Стремим се да предоставяме съвременни решения, прилагайки иновативни методи за обучение и развитие, които повишават ефективността и носят реални ползи на нашите клиенти.

Лична ефективност

 • Емоционална интелигентност и самоконтрол
 • Проактивност и адаптивност
 • Намиране и решаване на проблеми
 • Вземане на решения
 • Приоритизиране и планиране
 • Работа под напрежение
 • Управление на стреса и постигане на баланс

Управление на взаимоотношенията

 • Междуличностна комуникация
 • Разбиране и справяне с различията
 • Социална осъзнатост- емпатия и смяна на перспективата
 • Управление на конфликти и асертивност
 • Справяне с трудни поведения
 • Умения за сътрудничество

Бизнес умения

 • Принципен подход на преговаряне
 • Човешкият фактор в бизнес преговорите
 • Изкуството в преговорите
 • Търговски умения за не- търговци
 • Автентичният търговец
 • Справяне с оплаквания и трудни клиенти
 • Дефиниране на бизнес средата с LEGO® SERIOUS PLAY®

Креативност и иновации

 • Прилагане на креативно мислене
 • Техники за креативност
 • Креативни техники за напреднали
 • Креативен подход за решаване на проблеми
 • Подобряване или създаване на нов продукт LEGO® SERIOUS PLAY®

Развитие на лидерство

 • Себеосъзнатост и лична ефективност
 • Управление на взаимоотношенията
 • Ключови умения за управление на хора
 • Мотивиране и развитие на хората
 • Проактивно лидерство
 • Стратегическо мислене с LEGO® SERIOUS PLAY®

Развитие на екипи

 • Комуникация в екипа
 • Координиране между екипите
 • Управление на различията
 • Подобряване на сътрудничеството и екипния дух
 • Развитие на екипа с LEGO® SERIOUS PLAY®

Lego® Serious Play®

LEGO® SERIOUS PLAY® е иновативен метод за фасилитиране, базиращ се на убеждението, че всеки може да допринесе към дискусията, решенията и резултатите.Чрез използването на визуални, слухови и кинестетични умения, се повишава значително способността на участниците да учат и разбират. Повече...

Aikido Training Line®

Aikido Training Line® е иновативна и ефективна методология за обучение и развитие, комбинираща съвременните тенденции в ученето с практики от източните бойни изкуства и по- конкретно Айкидо. Повече...

Нашият подход в обучението

Преди

анализ на нуждите, целите и очакванията;
комуникиране на обучението;
предварителна работа с участниците.

По време

интерактивни програми с реално прилагане на новооткритите умения;
иновативни методи, които ангажират участниците и постигат дълготраен ефект.

След

оценка на удовлетвореността и ефекта;
доклад с обобщение и препоръки;
проследяване на напредъка;
надграждащи програми.


Подхождаме изключително отговорно към всяко обучение и го възприемаме като консултантски проект, с който се цели реален ефект и промяна. Подходът ни има ясно изразен фокус в стимулиране на участниците за прилагане на наученото в практиката си, като работим целенасочено в тази посока на всеки етап от обучението.


гр.София 1421
бул. “Арсеналски” 9
ет. 1, офис 4
тел./факс: (02) 862 5396
office@heatds.com